Inloggen

De GMR zoekt enthousiaste nieuwe leden!

Overstijgen uw gedachten soms het schoolbeleid? 
Dan is deelname aan de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) iets voor u!  
De GMR is op dit moment (november 2017) niet compleet. We hebben per direct behoefte aan 2 nieuwe Ouderleden. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

In de GMR
Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Dalende leerlingenaantallen, invoering van passend onderwijs, minder financiële middelen en de invoering van moderne leermiddelen die het onderwijs radicaal kunnen veranderen; het zijn thema's die vragen om een goede aanpak om als school succesvol te blijven.

De GMR staat dichter bij uw school dan vaak wordt gedacht. Onderwerpen waarover de GMR adviseert of waaraan hij instemming verleent aan de Raad van Bestuur (RvB) en die van directe invloed zijn op het beleid op uw school zijn bijvoorbeeld: Het strategisch meerjarenbeleidsplan, de nieuwe organisatiestructuur, verzuimbeleid, de implementatie van de nieuwe cao en veiligheid op de scholen.

Aan de hand van onderstaande vragen geven wij u meer informatie. Heeft u andere vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Wat is en doet de GMR?


De GMR bestaat uit 14 leden; 7 ouders en 7 leerkrachten, die inhoudelijke discussies voeren met de Raad van Bestuur (RvB). Dit leidt tot advisering aan de RvB of het verlenen van instemming met het onderwijsbeleid, personeelsbeleid en financieelbeleid voor alle 27 PCBO scholen in de gemeente Apeldoorn.
De GMRleden hebben zich op basis van interesse, achtergrond en ervaring verdeeld over 3 commissies: Onderwijs, Personeel en Financiën. Door deze indeling verdelen we de werklast en zorgen we dat ieders deskundigheid wordt benut.

 

Wat verwachten wij van een GMRlid


U bent enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch. U vindt het leuk om over beleidsonderwerpen na te denken, tot een gezamenlijke visie te komen en deze met de Raad van Bestuur (RvB) te bespreken. U wilt dus graag samenwerken, staat open voor de mening van anderen en wilt met uw inspanningen bijdragen aan een goed onderwijsbeleid, personeelsbeleid en/of financieel beleid op alle PCBO scholen. 
Wij verwachten dat nieuwe GMRleden de aangeboden basiscursus medezeggenschap (twee avonden) volgen. Dit is een waardevolle investering. Immers: Inzet voor de GMR is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Wij verwachten ook dat u zich inzet voor de communicatie tussen enkele MRen (medezeggenschap op schoolniveau) en de GMR.

Hoeveel tijd besteedt een GMRlid?


De GMR heeft circa 6 vergaderingen per jaar met de Raad van Bestuur (RvB) en 6 commissievergaderingen voor intern overleg. Deze vergaderingen zijn altijd op donderdagavond (19.30 - 22.00 uur). Daarnaast besteden GMRleden tussen de vergaderingen in tijd aan het lezen van stukken, formuleren van reacties en vragen, mailen of bellen tussen commissieleden onderling, etc. En dan is er nog het contact met de MRen (medezeggenschap op schoolniveau). De tijdsinvestering hieraan verschilt per MR, al naar gelang de ervaring en activiteit van de betreffende MRen. Richtlijn is dat u tenminste 1 keer per jaar een bezoek brengt aan ‘uw’ MRen en verder per mail of telefoon 2 keer per jaar contact onderhoudt. Een GMRlid onderhoudt op deze wijze met 2, soms 3 MRen contact. Alles bij elkaar maken wij een schatting van een tijdsinvestering van 95 uur per schooljaar.
De voorzitters van de 3 commissies en de voorzitter van de GMR besteden meer tijd. Zij vormen met de ambtelijk secretaris het Dagelijks Bestuur (DB). Zij hebben 4 keer per jaar een DB- RvB overleg en sturen de commissies aan.

Voor Personeelsleden is van belang te weten dat u als P-lid deze 95 taakuren krijgt voor uw deelname in de GMR. (Voor DB-P-GMRleden is dat 135 uur.) Deze uren komen niet ten laste van de schoolformatie, maar van de bovenschoolse uren. Personeelsleden dienen wel zelf hun beschikbaarheid verder af te stemmen met hun schooldirecteur. 
De uren kunnen een onderdeel zijn van uw bestaande arbeidscontract. De uren kunnen ook extra, dus bovenop het bestaande arbeidscontract, worden uitbetaald.

Voor Ouderleden is van belang te weten dat deze tijdsbesteding een onbezoldigde vrijwilligersfunctie is. Ouderleden ontvangen wel een jaarlijkse vergoeding voor bijvoorbeeld printen en telefoneren. Ouderleden die ook een DBfunctie vervullen ontvangen een vergoeding van circa €500 per jaar.

Wat is de positie van de GMR?


De positie van de GMR is vastgelegd in de WMS; Wet Medezeggenschap Scholen. In deze wet is bijvoorbeeld aangegeven over welke onderwerpen de Raad van Bestuur (RvB) de GMR dient te informeren, waar de RvB aan de GMR advies over dient te vragen en voor welke onderwerpen de RvB instemming van de GMR nodig heeft. 

Wat bieden wij een GMRlid?


De GMR is een bevlogen en betrokken raad. Een zichzelf sturende en lerende raad met gedreven mensen. Resultaat is dat we een positief verschil maken voor het bestuur van PCBO.
Wij werken in een prettige, open sfeer en hebben een goede verstandhouding met de RvB. Betrokkenheid en inzet worden zeer gewaardeerd, zowel binnen de GMR als daarbuiten. Participatie in de GMR maakt dat u uw communicatieve vaardigheden kunt ontwikkelen en, bijvoorbeeld in de positie van voorzitter van een commissie, uw leidinggevende kwaliteiten kunt ontwikkelen.
De GMR is zowel voor ouders als leerkrachten een plek om ervaringen (met onderwijs op school) te bundelen met die van anderen en inzicht te krijgen in de relevante processen.

Welke termijnen gelden voor een GMRlid?


De zittingstermijn is 3 jaar. Daarna heeft het lid nog 3 keer de mogelijkheid om met 1 jaar te verlengen. Na maximaal 6 jaar moet het GMRlid dus sowieso aftreden. In het Rooster van aan- & aftreden kun je zien welke GMRleden (dus van welke scholen) binnenkort hun termijn hebben volbracht. De GMR streeft er naar om uit zoveel mogelijk verschillende scholen leden in de GMR te hebben. Dus bij voorkeur uit 14 verschillende scholen. 

Voordracht en verkiezingen?


GMRleden zijn niet perse voorgedragen door de MR van de eigen school. We streven er naar om de 12 leden zo goed mogelijk te spreiden over de 27 scholen. Maar het is ook mogelijk dat er vanuit 1 school zowel een ouder als een leerkracht zitting heeft in de GMR.

Wanneer er op een zeker moment meer kandidaten zijn dan vacatures, zal de GMR verkiezingen organiseren voor de invulling van de vacante zetels. Dit houdt in dat alle potentiële nieuwe leden zich middels een tekst presenteren. Vervolgens kunnen alle MRen een stem uitbrengen. Wanneer verkiezingen gehouden moeten worden zullen de procedure en de presentaties van de potentiële leden op deze website worden vermeld. MRen krijgen daar op dat moment uiteraard bericht over. 

Heeft u andere vragen?


U kunt uw vragen stellen aan het GMRlid voor uw school (wie dat zijn vindt u hier) of aan de ambtelijk secretaris (Petra Popma - Borgonjen) van de GMR; secretariaat@gmrpcboapeldoorn.nl  of bel haar op 06 1443 9900.

U bent welkom om ter oriëntatie een GMR vergadering of commissie bijeenkomst bij te wonen. De eerste is op 29 september 2016.
Informeer bij ons secretariaat naar de verdere data.