Inloggen

Overstijgen uw gedachten soms het schoolbeleid? 
Dan is deelname aan de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) iets voor u!  
18 mei 2020: Op dit moment is de GMR nog volledig gevuld. Voor het schooljaar 2020-2021 zoeken we naar tenminste 2 nieuwe personeelsleden en tenminste 1 nieuw ouderlid. Een gerichte oproep volgt eind mei / begin juni. 

Geinteresseerden kunnen zich vast melden bij het secretariaat van de GMR. 

De GMR draagt bij aan goed en uitvoerbaar beleid
Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Dalende en soms stijgende leerlingenaantallen, invoering van passend onderwijs, minder financiële middelen en de invoering van moderne leermiddelen die het onderwijs radicaal kunnen veranderen; het zijn thema's die vragen om een goede aanpak om als school succesvol te blijven.
De GMR staat dichter bij uw school dan vaak wordt gedacht. Onderwerpen waarover de GMR adviseert of waaraan hij door het bestuur om instemming wordt gevraagd; onderwerpen die van directe invloed zijn op het beleid op uw school zijn bijvoorbeeld: ICT, Passend Onderwijs, verzuimbeleid, fusies en verhuizingen, de implementatie van een nieuwe cao, privacy beleid en veiligheid op de scholen.


2018 03 07 Digitale flyer GMR medewerkers   en Digitale uitnodiging GMR ouders

Intake gesprek 
Heeft u belangstelling om lid te worden van de GMR, meld u dan aan voor een intake gesprek. In dit vrijblijvende gesprek nemen we goed door wat we van GMRleden verwachten en wat zij van de GMR mogen verwachten.  Onderstaande informatie geeft alvast veel antwoord op de veel voorkomende vragen. 

Kandidaat stellen voor de GMR
Kandidaat stellen doet u na het intake gesprek middels een email aan secretariaat@gmrpcboapeldoorn.nl Onder vermelding van: 'Ik stel mij kandidaat voor de GMR' + Naam kandidaat, naam school, functie / ouder van. 
De GMR streeft naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders van alle scholen.
De GMR heeft 1 mei als 'peildatum' gesteld. Per die datum moet duidelijk zijn of er meerdere aanmeldingen zijn uit 1 school en er in dat geval dus verkiezingen georganiseerd moeten worden. Door deze in mei/juni te organiseren is het haalbaar om voor de zomervakantie definitief vast te stellen wie met ingang van het nieuwe schooljaar de leden zijn. 

Heeft u andere vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.