Overstijgen uw gedachten soms het schoolbeleid? 
Dan is deelname aan de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) iets voor u!  
September 2019: Op dit moment is de GMR volledig gevuld. In het schooljaar 2019-2020 gaat de GMR verder met dezelfde bezetting als in 2018-2019. Geinteresseerden voor de toekomst kunnen zich wel vast melden bij het secretariaat van de GMR.

De GMR draagt bij aan goed en uitvoerbaar beleid
Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Dalende en soms stijgende leerlingenaantallen, invoering van passend onderwijs, minder financiële middelen en de invoering van moderne leermiddelen die het onderwijs radicaal kunnen veranderen; het zijn thema's die vragen om een goede aanpak om als school succesvol te blijven.
De GMR staat dichter bij uw school dan vaak wordt gedacht. Onderwerpen waarover de GMR adviseert of waaraan hij door het bestuur om instemming wordt gevraagd; onderwerpen die van directe invloed zijn op het beleid op uw school zijn bijvoorbeeld: ICT, Passend Onderwijs, verzuimbeleid, fusies en verhuizingen, de implementatie van een nieuwe cao, privacy beleid en veiligheid op de scholen.


2018 03 07 Digitale flyer GMR medewerkers   en Digitale uitnodiging GMR ouders

Voorlichtingsavond 
Op 5 april 2018 organiseerde GMR en de bestuurder een voorlichtingdsavond. We presenteerden wat we van elkaar verwachten, hoe onze communicatie verloopt en welke successen we samen willen maken. Het was een boeiende avond! N.a.v. deze avond hebben zich een aantal ouders/leerkrachten aangemeld voor een intake gesprek. Na het intake gesprek kunnen ouders/leerkrachten zich kandidaat stellen. 

Intake gesprek 
Heeft u belangstelling om lid te worden van de GMR, meld u dan aan voor een intake gesprek. In dit vrijblijvende gesprek nemen we goed door wat we van GMRleden verwachten en wat zij van de GMR mogen verwachten.  Onderstaande informatie geeft alvast veel antwoord op de veel voorkomende vragen. 

Kandidaat stellen voor de GMR
Kandidaat stellen doet u na het intake gesprek middels een email aan secretariaat@gmrpcboapeldoorn.nl Onder vermelding van: 'Ik stel mij kandidaat voor de GMR' + Naam kandidaat, naam school, functie / ouder van. 
De GMR streeft naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders van alle scholen.
De GMR heeft 1 mei als 'peildatum' gesteld. Per die datum moet duidelijk zijn of er meerdere aanmeldingen zijn uit 1 school en er in dat geval dus verkiezingen georganiseerd moeten worden. Door deze in mei/juni te organiseren is het haalbaar om voor de zomervakantie definitief vast te stellen wie met ingang van het nieuwe schooljaar de leden zijn. 

Heeft u andere vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Wat is en doet de GMR?


De GMR bestaat uit 14 leden; 7 ouders en 7 leerkrachten, die inhoudelijke discussies voeren met de Raad van Bestuur (RvB). Dit leidt tot advisering aan de RvB of het verlenen van instemming met het onderwijsbeleid, personeelsbeleid en financieelbeleid voor alle 27 PCBO scholen in de gemeente Apeldoorn.
De GMRleden hebben zich op basis van interesse, achtergrond en ervaring verdeeld over 3 commissies: Onderwijs, Personeel en Financiën. Door deze indeling verdelen we de werklast en zorgen we dat ieders deskundigheid wordt benut.

 

Wat verwachten wij van een GMRlid


U bent enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch. U vindt het leuk om over beleidsonderwerpen na te denken, tot een gezamenlijke visie te komen en deze met de Raad van Bestuur (RvB) te bespreken. U wilt dus graag samenwerken, staat open voor de mening van anderen en wilt met uw inspanningen bijdragen aan een goed onderwijsbeleid, personeelsbeleid en/of financieel beleid op alle PCBO scholen. 
Wij verwachten dat nieuwe GMRleden de aangeboden basiscursus medezeggenschap (twee avonden) volgen. Dit is een waardevolle investering. Immers: Inzet voor de GMR is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Wij verwachten ook dat u zich inzet voor de communicatie tussen enkele MRen (medezeggenschap op schoolniveau) en de GMR.

Hoeveel tijd besteedt een GMRlid?


De GMR heeft 6 vergaderingen per jaar met de Raad van Bestuur (RvB) en 6 commissievergaderingen voor intern overleg (Dit is de voorbereiding op de volgende vergadering met de RvB.) Deze vergaderingen zijn altijd op donderdagavond (19.30 - 22.00 uur). Daarnaast besteden GMRleden tussen de vergaderingen in thuis tijd aan het lezen van stukken, formuleren van reacties en vragen, mailen of bellen tussen commissieleden onderling, etc.
En dan is er nog het contact met de MRen (medezeggenschap op schoolniveau). De tijdsinvestering hieraan verschilt per MR, al naar gelang de ervaring en activiteit van de betreffende MRen. Richtlijn is dat u tenminste 1 keer per jaar een bezoek brengt aan ‘uw’ MRen en verder per mail of telefoon 2 keer per jaar contact onderhoudt. Een GMRlid onderhoudt op deze wijze met 2 MRen contact: de MR van zijn/haar eigen school en 1 andere. Alles bij elkaar maken wij een schatting van een tijdsinvestering van 95 uur per schooljaar.
De voorzitters van de 3 commissies en de voorzitter van de GMR besteden meer tijd. Zij vormen met de ambtelijk secretaris het Dagelijks Bestuur (DB). Zij hebben 3 a 4 keer per jaar een DB- RvB overleg en sturen de commissies aan.

Voor Personeelsleden is van belang te weten dat u als P-lid deze 95 taakuren krijgt voor uw deelname in de GMR. (Voor DB-P-GMRleden is dat 135 uur.) Deze uren komen niet ten laste van de schoolformatie, maar van de bovenschoolse uren. Personeelsleden dienen wel zelf hun beschikbaarheid verder af te stemmen met hun schooldirecteur. 
De uren kunnen een onderdeel zijn van uw bestaande arbeidscontract. De uren kunnen ook extra, dus bovenop het bestaande arbeidscontract, worden uitbetaald.

Voor Ouderleden is van belang te weten dat deze tijdsbesteding in beginsel een onbezoldigde vrijwilligersfunctie is. Ouderleden ontvangen wel een jaarlijkse vergoeding. De hoogte hiervan is voor het volgende schooljaar nog niet vastgesteld. 

Wat is de positie van de GMR?


De positie van de GMR is vastgelegd in de WMS; Wet Medezeggenschap Scholen. In deze wet is bijvoorbeeld aangegeven over welke onderwerpen de Raad van Bestuur (RvB) de GMR dient te informeren, waar de RvB aan de GMR advies over dient te vragen en voor welke onderwerpen de RvB instemming van de GMR nodig heeft. 

Wat bieden wij een GMRlid?


De GMR is een bevlogen en betrokken raad. Een zichzelf sturende en lerende raad met gedreven mensen. Resultaat is dat we een positief verschil maken voor het bestuur van PCBO.
Wij werken in een prettige, open sfeer en hebben een goede verstandhouding met de RvB. Onze betrokkenheid en inzet worden zeer gewaardeerd, zowel binnen de GMR als daarbuiten. Participatie in de GMR maakt dat u uw communicatieve vaardigheden kunt ontwikkelen en, bijvoorbeeld in de positie van voorzitter van een commissie, uw leidinggevende kwaliteiten kunt ontwikkelen.
De GMR is zowel voor ouders als leerkrachten een plek om ervaringen te bundelen en inzicht te krijgen in de relevante processen in het onderwijs. In overleg zijn individuele cursussen mogelijk. Bijvoorbeeld 'Hoe lees ik een begroting?' 

Welke termijnen gelden voor een GMRlid?


De zittingstermijn is 3 jaar. Daarna heeft het lid nog 3 keer de mogelijkheid om met 1 jaar te verlengen. Na maximaal 6 jaar moet het GMRlid dus sowieso aftreden. In het Rooster van aan- & aftreden kun je zien welke GMRleden (tevens vanuit van welke scholen) binnenkort hun termijn hebben volbracht. De GMR streeft er naar om uit zoveel mogelijk verschillende scholen leden in de GMR te hebben. Dus bij voorkeur uit 14 verschillende scholen. 
NB. voor ouders: Wanneer uw jongste kind op dit moment in groep 7 of 8 zit kunt u zich niet aanmelden. Uw beschikbaarheid voor de GMR is dan helaas te kort. Zit uw jongste kind op dit moment in groep 6 en meldt u zich voor lidmaatschap per aug. 2018, dan bent u 2 jaar beschikbaar.

Voordracht en verkiezingen?


GMRleden zijn niet perse voorgedragen door de MR van de eigen school. GMR leden hoeven ook geen lid te zijn van de MR. We streven er niet alleen naar dat de 14 leden uit zoveel mogelijk verschillende scholen komen. Ook streven we er naar dat elke onderwijsfunctie is vertegenwoordigd: IBer, Leerkracht ABC, onderwijsassistent, invaller, etc..
Alleen bij een beperkt aanbod van GMRleden is het mogelijk dat er vanuit 1 school meerdere leden in de GMR zitting nemen.

Wanneer er op wel meer kandidaten zijn dan vacatures, zal de GMR verkiezingen organiseren voor de invulling van de vacante zetels. Dit houdt in dat alle potentiële nieuwe leden zich middels een tekst presenteren. Vervolgens kunnen alle MRen een stem uitbrengen. Wanneer verkiezingen gehouden moeten worden zullen de procedure en de presentaties van de potentiële leden op deze website worden vermeld. (U kunt dit ook vinden in ons reglement.) MRen krijgen daar op dat moment uiteraard bericht over. 

Heeft u andere vragen?


U kunt uw vragen stellen aan het GMRlid voor uw school (wie dat is vindt u hier) of aan de ambtelijk secretaris (Petra Popma - Borgonjen) van de GMR; secretariaat@gmrpcboapeldoorn.nl  of bel haar op 06 1443 9900.

Overweegt u zich aan te melden voor de GMR? Kom dan kennismaken op 5 april. Bovenaan de pagina leest u hoe u zich kunt aanmelden.