Inloggen

Reglementen en statuut
2017_06_01 DEF A Basisreglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).pdf 
2017_06_01 DEF B Basisreglement medezeggenschapsraad (MR).pdf 
2017_06_01 DEF C Basisreglement Groeps Medezeggenschapsraad (GRMR).pdf 

2017_10_01 def Basisstatuut medezeggenschap PCBO Apeldoorn

Verlenging van reglementen en statuut
Deze documenten hebben per juni 2019 hun houdbaarheidsdatum bereikt. De GMR en RvB stellen in de vergadering op 13 juni 2019 vast dat deze documenten worden verlengd tot en met juni 2020, met die verstande dat wetswijzigingen uit de afgelopen 2 jaar in acht worden genomen.  Relevante wijzigingen staan hier op de website van WMS.  
In 2020 gaat de aandacht van de RvB en RvT uit naar wijzigingen in het statuut an PCBO. Afgespoken wordt dat, nadat dit statuut opnieuw is vastgesteld het medezeggenschapstatuut en -reglementen aan de beurt zijn. 

Jaarverslag van de GMR
2019 tm 2021 GMR 2jaren verslag vastgesteld
2014 tm 2016 GMR 2jaren verslag vastgesteld 
2016 tm 2019 GMR 3jaren verslag vastgesteld

Samenstelling
De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van scholen die vallen onder de St. PCBO te Apeldoorn. De huidige GMR leden hebben zichzelf aangemeld. Tot op heden zijn er niet meer aanmeldingen geweest dan zetels. Zodoende hebben er nog geen verkiezingen plaatsgevonden. De zittingstermijn is drie tot zes jaar.

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de GMR over gegaan op 'GMR 2.0' . Dit houdt in dat er geen 27 afgevaardigden in de raad zitten, maar nog maar 12. Deze 12 (6 leerkrachten en 6 ouders) hebben de 27 MRen verdeeld. Elk GMRlid is zodoende contactpersoon voor 2 a 3 MRen. 
Voorjaar 2017 zijn GMR en RvB overeengekomen dat, mede om het verloop in de bezetting van de GMR goed op te kunnen vangen, de GMR uit 14 leden zal bestaan; 7 ouders en 7 leerkrachten.

Om vertegenwoordiger van de GMR te kunnen zijn moet men personeelslid of ouder van een leerling van de school zijn. De GMR vertegenwoordiger stemt in de GMR zonder last of ruggespraak. Dat wil zeggen, dat er wel advies ingewonnen kan worden bij de MRen, maar dat de GMR vertegenwoordiger bij een stemming in de GMR dat advies niet hoeft te vertalen naar zijn of haar stemgedrag. Reden hiervoor is dat de PCBO breede belangen (dus op GMR niveau GMR) anders (kunnen) zijn dan die van de MR van een school. De MR is immers schoolgebonden en daar kunnen andere belangen meespelen dan in de overkoepelende organisatie, waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft.

Het is niet noodzakelijk dat een GMRlid zelf ook MRlid is. Wel veronderstellen we dat GMRlid en MR van de betreffende school contact onderhouden.

Wat betreft de samenstelling van de GMR is het van belang dat deze voor de helft uit personeelsleden bestaat en voor de helft uit ouders van leerlingen. Hierop wordt door de GMR actief gestuurd.

Commissies en dagelijks bestuur
Om te voorkomen dat alle GMR leden zich in alle beleidsstukken verdiepen heeft de GMR een aantal commissies in het leven geroepen. Het doel is dat, gezien de beperkte vergadertijd, de onderwerpen sneller en meer doelgericht behandeld kunnen worden. De 3 commissies zijn:

Commissie Onderwerpen
Personeel Behandelen onderwerpen die te maken hebben met het met personeelsbeleid- en regelingen zoals bijvoorbeeld het ziekteverzuimbeleid, het werving en selectiebeleid en het veiligheidsbeleid
Onderwijs Behandelen onderwerpen die te maken hebben met het onderwijs zoals onder andere passend onderwijs en plusbegeleiding
Financiën Behandelen onderwerpen die te maken hebben met financiën zoals de begroting, en jaarrekening. Daarnaast toetst deze commissie de financiële impact van ingebrachte beleidsvoorstellen

 

De te bespreken onderwerpen worden in de commissie behandeld. Afgesproken is dat de mening van een commissie ten aanzien van advisering en/of instemming van bepaalde stukken, in principe de mening van de hele GMR is.

Elke commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. Deze voorzitter neemt plaats in het dagelijks bestuur (DB) van de GMR. Naast de voorzitters van de commissies zitten in het DB ook de voorzitter van de GMR en de secretaris van de GMR.

Raadplegen achterban
Indien de GMR het noodzakelijk acht zal hij haar achterban (de MR'en van de scholen) raadplegen teneinde tot een weloverwogen besluit te komen.

Vergaderingen
De GMR vergadert gemiddeld 7x per jaar met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting PCBO of een medewerker van het stafbureau is hierbij geheel of gedeeltelijk aanwezig. Ter voorbereiding op deze 'overlegvergaderingen' heeft de GMR een 'commissievergadering'. Deze vindt bij voorkeur plaats op 1 van de scholen en is de betreffende MR welkom om in deze vergadering te participeren.
Daarnaast vergadert het DB van de GMR gemiddeld 4x per jaar met de RvB van PCBO en vanaf 2017 2x met de Raad van Toezicht van PCBO.

Werkplan
Gezien het beperkte aantal vergaderavonden is het van belang deze avonden efficiënt te besteden. Omdat een aantal onderwerpen zoals het bestuursformatieplan, elk jaar in dezelfde periode behandeld wordt, werkt de GMR met een jaar werkplan.
In dit jaar werkplan staat een overzicht staan welke vaste onderwerpen op welke vergadering aan bod komen. Daarnaast wordt de agenda van de GMR vergaderingen aangevuld met ad-hoc zaken die op korte termijn aandacht vragen.

Interne strategie & kwaliteit
Voor een daadkrachtige/slagvaardige en efficiënt functionerende GMR, is het belangrijk goede afspraken te maken. Afspraken over rollen/verantwoordelijkheden van de GMR in zijn geheel, die van het dagelijks bestuur en die van de afzonderlijke commissies.
Verder is het ook belangrijk afspraken te maken/met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking tussen de GMR en de MR'en, de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Het nemen van initiatieven op dit gebied is een taak van het dagelijks bestuur van de GMR. Door o.a. het houden van een enquête onder de leden van de GMR is het mogelijk het (intern) functioneren te bevragen. Ook enquêtes richting MR'en van de scholen is een mogelijkheid om het functioneren van de GMR continu te blijven verbeteren.