PCBO portaal GMR | https://www.gmrpcboapeldoorn.nl/werkwijze-en-jaarverslag

Inloggen

Statuut en reglement van de medezeggenschap 

2022_06_01 medezeggenschapstatuut 
2022_06_01_GMR medezeggenschapsreglement 
2022_06_01_Bijlage 2 WMS artikel 10 tot en met 13 met toelichting 

MRen hebben een medezeggenschapssatuut op schoolniveau. In juni 2022 heeft de GMR een concept voor hen opgesteld (een afgeleide versie van die van de GMR) met het verzoek hier gebruik van te maken. Informeer naar de status hiervan bij uw eigen school. 

Jaarverslag van de GMR

2014 t/m 2016 GMR 2-jaren verslag vastgesteld
2016 t/m 2019 GMR 3-jaren verslag vastgesteld

2019 t/m 2021 GMR 2-jaren verslag vastgesteld 
2021 t/m 2023 GMR 2-jaren verslag vastgesteld

Samenstelling

De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van scholen die vallen onder de St. PCBO te Apeldoorn. De GMR bestaat uit 14 leden; 7 ouders en 7 leerkrachten. De zittingstermijn is drie jaar en kan 1 keer worden verlengd met 3 jaar. 

Om  GMRlid te kunnen zijn moet men personeelslid of ouder van een leerling van de school zijn. GMRleden  zitten in de GMR zonder last of ruggespraak. Dat wil zeggen, dat er wel advies ingewonnen kan worden bij de MRen, maar dat het GMRlid bij een stemming in de GMR dat advies niet hoeft te vertalen naar zijn of haar stemgedrag. Reden hiervoor is dat de PCBO breede belangen (dus op GMR niveau GMR) anders (kunnen) zijn dan die van de MR van een school. De MR is immers schoolgebonden en daar kunnen andere belangen meespelen dan in de overkoepelende organisatie, waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft.

Het is niet noodzakelijk dat een GMRlid zelf ook MRlid is. Wel veronderstellen we dat GMRlid en MR van de betreffende school contact onderhouden.

Wat betreft de samenstelling van de GMR is het van belang dat deze voor de helft uit personeelsleden bestaat en voor de helft uit ouders van leerlingen. Hierop wordt door de GMR actief gestuurd.

Commissies en dagelijks bestuur

Om te voorkomen dat alle GMR leden zich in alle beleidsstukken verdiepen heeft de GMR een aantal commissies in het leven geroepen. Het doel is dat, gezien de beperkte vergadertijd, de onderwerpen sneller en meer doelgericht behandeld kunnen worden. De 3 commissies zijn:

Commissie Onderwerpen
Personeel Behandelen onderwerpen die te maken hebben met het met personeelsbeleid- en regelingen zoals bijvoorbeeld het ziekteverzuimbeleid, het werving en selectiebeleid en het veiligheidsbeleid
Onderwijs Behandelen onderwerpen die te maken hebben met het onderwijs zoals onder andere passend onderwijs en plusbegeleiding
Financiën Behandelen onderwerpen die te maken hebben met financiën zoals de begroting, en jaarrekening. Daarnaast toetst deze commissie de financiële impact van ingebrachte beleidsvoorstellen

De te bespreken onderwerpen worden in de commissie behandeld. Afgesproken is dat de mening van een commissie ten aanzien van advisering en/of instemming van bepaalde stukken, in principe de mening van de hele GMR is.

Elke commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. Deze voorzitter neemt plaats in het dagelijks bestuur (DB) van de GMR. Naast de voorzitters van de commissies zitten in het DB ook de voorzitter van de GMR en de secretaris van de GMR.

Raadplegen achterban

Indien de GMR het noodzakelijk acht zal hij zijn achterban (de MR'en van de scholen) raadplegen teneinde tot een weloverwogen besluit te komen.

Vergaderingen

De GMR vergadert gemiddeld 6x per jaar met het College van Bestuur. Het CvB van de Stichting PCBO of een medewerker van het stafbureau is hierbij geheel of gedeeltelijk aanwezig. Ter voorbereiding op deze 'overlegvergaderingen' heeft de GMR een 'commissievergadering'. Deze vindt bij voorkeur plaats op 1 van de scholen en is de betreffende MR welkom om in deze vergadering te participeren.

De GMR overleg 2x per jaar met de Raad van Toezicht van PCBO.