PCBO portaal GMR | https://www.gmrpcboapeldoorn.nl/wms

Inloggen

In 1981 heeft men de onderwijssector buiten de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geplaatst, de WMO Wet Medezeggenschap Onderwijs kwam tot stand. De jaren daarna heeft de WMO een aantal veranderingen doorgemaakt, met als laatste grootste wijziging de op 1 januari 2007 in werking getreden Wet medezeggenschap op scholen (WMS). www.infowms.nl 

Deze laatste grote wijziging heeft geleid tot meer bevoegdheden voor de medezeggenschap waardoor de positie van de medezeggenschap op de scholen werd verstevigd. Deze uitbreiding van bevoegdheden was nodig omdat de overheid diverse veranderingen had doorgevoerd binnen het onderwijs. De wijzigingen hadden tot gevolg dat de besteding van middelen, het personeelsbeleid en de onderwijskundige doelstellingen op bestuursniveau konden worden bepaald. Door deze toenemende beleidsvrijheid was een volwaardig medezeggenschap nodig om voldoende tegenwicht te bieden.

Het doel van de WMS is om op scholen moderne inspraak te regelen. Inspraak waarbij allen in de school hun eigen verantwoordelijkheid hebben.

De WMS biedt keuzemogelijkheden om de medezeggenschap op eigen wijze vorm te geven.
In mei 2009 heeft dit binnen de Stichting PCBO geleid tot de totstandkoming van het GMR Reglement, het MR Reglement en het Medezeggenschapsstatuut. Dit laatste document is een belangrijk document, het is een soort "grondwet" voor medezeggenschap. De wet schrijft voor dat dit statuut elke twee jaar opnieuw door het bestuur met de GMR moet worden besproken om na te gaan of het nog voldoet aan de op dat moment geldende situatie en opvattingen.

De GMR van de Stichting PCBO bestaat uit afgevaardigden van de bij de stichting PCBO aangesloten scholen. Binnen de wettelijke kaders, gesteld in de WMS, kunnen personeelsleden en ouders/verzorgers meepraten en meebeslissen over het beleid van PCBO. De bevoegdheden die de GMR hiervoor heeft zijn onder te verdelen in:

Algemene bevoegdheden

  • recht van overleg
  • initiatiefrecht
  • recht op informatie

Bijzondere bevoegdheden

  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht

Meer informatie over de wijze waarop de GMR van de Stichting PCBO haar medezeggenschap heeft vormgegeven is te lezen onder het kopje Werkwijze.